نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اون دلش گرفته چون فکر کرد باید عوض بشه

چون وقتی مدارا کرد با کسی ضررکرد

اون دلش گرفته چون برای گرفتن حقش باید میجنگید و اون صلح رو دوست داشت

اون دلش گرفت چون وقتی محبت کرد توقع اطرافیانش رو بالا برد

اون دلش گرفته چون فکر میکنه انسانیت خریدار نداره

  • Morteza